wp26cc73e2.png
wpbf3011a0_0f.jpg

Maes Haarden

Meerhout

 

  

wp3bc6306d.png

   Bevrijdingslaan 43, 2450 Meerhout

   0495/64 62 40

   Info@maes-haarden.be

 

wpa224a8ab_0f.jpg
wp10f7c796.png
wp0e935873.png
wp9d0a81b4.png
wpebdb2c32.png
wpadf0ae2d.png
wpfde85b52.png
wp30a0fa8d.png
wp60c5708b.png
wpdd0aa2a9.png

 

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden

“Maes haarden”

 

 

Verkochte goederen en geleverde prestaties moeten volledig betaald zijn op de vastgestelde betaaldatum.

-

Voorschotfacturen moeten volledig betaald worden, zoniet is Maes Haarden gerechtigd elke prestatie te schorsen tot volledige betaling is tussengekomen; Voorschotten worden nooit terugbetaald;

Geen enkele korting is verrekenbaar, behoudens uitdrukkelijk akkoord van Maes Haarden;

-

Verkoopovereenkomsten kunnen verbroken worden binnen 8 dagen na ondertekening. Deze annulatie dient schriftelijk en aangetekend bij ons bezorgd te worden, zoniet rekenen wij een schadevergoeding aan  van 35% van het totale bedrag van de gemaakte offerte.

Geplaatste bestellingen dienen hoe dan ook volledig te worden betaald

-

Klachten en/of bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd geuit binnen de acht dagen na inbezitneming van de verkochte en geleverde goederen.

-

Maes Haarden staat in voor correcte plaatsing, afwerking en aansluiting op het bestaande rookkanaal van de bestelde kachel of inbouwhaard doch kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor een niet (afdoende) werking van de kachel, te wijten aan gebrekkige rookkanalen, hetzij andere externe factoren waarvan Maes Haarden geen weet kan hebben of geacht worden te hebben, noch voor enige schade welke hiervan het gevolg zou zijn; de klant is aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen, te wijten aan een niet een correct functionerend rookkanaal en inzoverre dat de aansprakelijkheid van Maes Haarden nooit verder reikt dan tot en met de aansluiting;

-

Onafgezien voorgaand artikel, hetwelk zijn volle werking behoudt, behoudt Maes Haarden zich het recht voor geen aansluiting te realiseren wanneer zij meent dat een bestaand rookkanaal niet voldoende garanties biedt tegen vocht- en/of andere schade, behoudens wanneer de klant schriftelijk opdracht geeft de aansluiting toch te realiseren, met uitdrukkelijke erkenning van aansprakelijkheid zijner i.g.v. eventuele schade;

-   

Aansluitingen en plaatsingen worden gerealiseerd op normale en conforme accommodaties; zo de accommodatie afwijkt van het gebruikelijke, of zo, op verzoek van de klant, ongebruikelijke ingrepen dienen gerealiseerd, welke niet kaderen in gebruikelijke standaard plaatsingsactiviteiten, hetzij leidt tot niet voorziene en/of afgesproken aanpassingen en/of werkzaamheden aan externe materialen, inrichting of meubilair dan dient de klant in te staan voor alle schade of (extra) kost welke hieruit zou voortvloeien;

-

De verkoper staat niet in voor zichtbare gebreken, welke niet onmiddellijk na hun ontdekking worden gemeld.

-

Garantiebepalingen liggen vast volgens wettelijke bepalingen van de leverancier;

Schade door verkeerd gebruik van uw kachel of haard,  valt niet onder garantie. Daarnaast valt slijtage van onderdelen en reserveonderdelen (vuurvaste stenen, glas, gietijzeren roosters, handvaten etc.) niet onder deze garantie, aangezien dit onder slijtage bij algemeen gebruik valt.

-

Om een optimale werking van uw toestel te kunnen garanderen dient u uw dagelijks- en jaarlijks onderhoud te respecten.

Jaarlijkse onderhouden gebeuren van maart tot half september. Gelieve ons tijdig te contacteren om hiervoor een afspraak te maken.

-

Facturen en/of verkoopsbonnen zijn contant betaalbaar op factuurdatum, welke tevens de vervaldatum is, te Meerhout.

-

Bij gebreke aan correcte betaling is de koper automatisch en zonder verdere ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% ’s jaars op het verschuldigde bedrag, alsmede een forfaitaire verhoging van 10 %.

-

Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling.

-

Levering van goederen geschiedt tot aan de deur op de begane grond.

-

Offertes zijn vrijblijvend en niet bindend voor de verkoper.

-

Vervoer of verzending van materialen geschiedt op risico van de klant.

-

Ontijdige levering of ontijdige prestaties te wijten aan overmacht hebben geen enkel nadelig rechtsgevolg voor de verkoper.

-

Cheques en wissels worden geboekt als betaling bij bevestiging van dekking.

-

De rechtbanken van het district Turnhout zijn bevoegd voor alle geschillen.